POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present política de privacitat podrà ser actualitzada en qualsevol moment per adaptar-la a les eventuals modificacions normatives de forma que serà responsabilitat de l’interessat consultar-la amb certa freqüència. En aquells casos en els que es disposi de les corresponents dades de contacte de l’interessat afectat per les modificacions se li notificarà amb caràcter previ a l’aplicació de les mateixes.

1.- RESPONSABLE

Qui és el Responsable del tractament de les meves dades?
Identitat SERVICIOS AGROPECUARIA DE GUISSONA, S.L., CORREDURIA DE SEGUROS (en adelante, SEAGUI)
NIF B25399999
Direcció postal c/ Traspalau, 8. Guissona (25210)
Telèfon 973 550 100
Correu electrònic seagui@bonarea.com
2.- ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

ACTIVITAT Prestació de serveis i gestió de sinistres
Finalitat Tractarem les seves dades per gestionar el contracte d’assegurança que sol·liciti i pel manteniment de la relació establerta amb nosaltres, l’assessorament i informació en la contractació i, durant la vigència dels contractes d’assegurança, per l’assessorament i assistència en cas de sinistre.

També tractarem les seves dades personals per l’enviament de comunicacions comercials sobre productes d’assegurances gestionats per nosaltres.
Legitimació El tractament de les seves dades personals és necessari per l’execució del contracte que el vincula amb nosaltres.

El tractament amb finalitats comercials està emparat en l’interès legítim segons estableix la normativa.
Dades tractades Dades identificatives i de contacte
Dades bancàries
Dades de salut (en els casos en que resulti d’aplicació)
Dades necessàries per la valoració del risc assegurable
Procedència de les dades Únicament tractarem les dades que vostè ens hagi facilitat en el moment de donar-se d’alta i aquelles que es derivin del desenvolupament de la relació contractual que ens vincula amb vostè.
Destinataris de les dades Les seves dades no seran cedides a tercers a efectes comercials però sí que podran ser tractades per CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA, S.A., a efectes de gestió administrativa o exercici d’accions legals.

Atenent al que estableix la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, la corredoria podrà cedir les dades de caràcter personal del client a la companyia asseguradora, només als efectes de garantir el ple desenvolupament del contracte d’assegurança i el compliment de les obligacions establertes en aquesta Llei.


3.- TERMINI DE CONSERVACIÓ

Durant quan temps conservaran les meves dades personals?

Les seves dades personals seran conservades fins que es compleixi la finalitat per la que han estat recollides. Una vegada s’hagi complert amb la finalitat per la que van ser recollides seran degudament bloquejades, quedant a disposició únicament a sol·licitud de Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, Jutges i Tribunals, Ministeri Fiscal o de les Administracions Públiques competents, durant el termini de prescripció de les accions legals que se’n poguessin derivar. Finalment, un cop transcorregut aquest període de bloqueig obligatori per llei, les seves dades seran suprimides definitivament.

4.- DRETS

Quins son els meus drets respecte les dades de caràcter personal que els he facilitat i com els puc exercir?

Accés Té dret a accedir i consultar les dades personals de la seva titularitat que figuren en els fitxers de SEAGUI Pot exercir aquests drets a través de

www.bonarea-agrupa.com/arco
Rectificació Pot modificar les dades personals de la seva titularitat que siguin inexactes o errònies.
Supressió Pot sol·licitar la supressió de les seves dades personals quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per les finalitats per les que es van recollir.
Oposició En determinades circumstancies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades personals. SEAGUI deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Limitació del tratamiento Com a titular de les seves dades personals pot sol·licitar la limitació en el tractament de les mateixes:

  • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades
  • Quan el tractament que s’està realitzant de les seves dades personals sigui il·lícit, però s’oposi a la supressió de les mateixes
  • Quan SEAGUI ja no necessiti tractar les seves dades personals, però vostè les necessiti per l’exercici o defensa de reclamacions.
  • Quan vostè, com a titular de les seves dades personals, s’hagi oposat al tractament de les mateixes pel compliment d’una missió en interès públic o per la satisfacció d’un interès legítim, durant el temps que es verifiqui si els motius legítims pel tractament prevalen sobre els seus
Portabilitat de les seves dades personals Té dret a rebre en format electrònic, les dades personals de la seva titularitat que ens hagi facilitat, així com a sol·licitar-nos que les cedim a un tercer que vostè designi.

Puc retirar el meu consentiment?

En aquells casos en els que la legitimació del tractament es basi en el consentiment de l’interessat, l’interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a aquesta retirada i quedant assabentat de que, en determinats casos, pot afectar a la gestió del servei en qüestió, podent resultar incomplet, defectuós o d’impossible realització.

On puc reclamar en cas de considerar que s’han vulnerat els meus drets respecte les meves dades personals?

Si considera que les seves dades no estan sent tractades segons estableix la llei pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a través de DPO@bonarea.com o presentar la seva reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.


5.- CONFIDENCIALITAT

Com em garanteixen la confidencialitat i seguretat en el tractament de les meves dades personals?

Li garantim que les seves dades personals seran tractades de forma confidencial i que s’han adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, segons la normativa aplicable en la matèria.

Les comunicacions a través d’Internet (per exemple, correus electrònics) no son segures excepte que es trobin xifrades. Ha de tenir en compte que, per la pròpia naturalesa d’internet, les seves comunicacions poden passar per un número indeterminat de països abans de ser entregades.

Des de SEAGUI no podem acceptar cap tipus de responsabilitat en cas d’accés no autoritzat o pèrdua d’informació personal que quedi fora del nostre control.

SEAGUI no li sol·licitarà mai informació personal de cap tipus a través de mitjans de comunicació no oficials. Només vostè és responsable de mantenir la seva informació personal segura i no compartir-la amb altres. En cas de dubte, contacti amb nosaltres abans de facilitar la seva informació.

En el lloc web podem facilitar enllaços a pàgines web de tercers però no som responsables de la seguretat ni del contingut d’aquestes pàgines web. Tingui cura de llegir la política de privacitat i la política de cookies d’aquestes entitats abans d’utilitzar o introduir informació personal en les seves pàgines web. El mateix resulta aplicable a qualsevol pàgina web o contingut de tercers als que es pugui connectar per utilitzar els nostres productes i serveis.

Agost 2022